מכרזים בעבודה

הגשת סעדים זמניים לביטול מכרזים בעבודה עקב פגמים במכרז.