חוק שוויון ההזדמנויות קובע בסעיף 2 לחוק, מהם הסיבות והמצבים בגינם אין להפלות עובד במקום העבודה.

תנאי מקדמי:

החוק חל על מעביד המעסיק לפחות שישה עובדים

הפליה אסורה:
סעיף 2 (א) לחוק קובע כדלהלן:
“לא יפלה מעביד בין עובדיו או בין דורשי עבודה מחמת מינם, נטייתם המינית, מעמדם האישי, הריון, היותם הורים, גילם, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, השקפתם, מפלגתם או שירותם במילואים, קריאתם לשירות מילואים או שירותם הצפוי בשירות מילואים כהגדרתו בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ” ו1986-, לרבות מחמת תדירותו או משכו, בכל אחד מאלה:
(1) קבלה לעבודה;
(2) תנאי עבודה;
(3) קידום בעבודה;
(4) הכשרה או השתלמות מקצועית;
(5) פיטורים או פיצויים פיטורים.
(6) הטבות ותשלומים הניתנים לעובד בקשר לפרישה מעבודה.

החוק קובע, כי למעביד אסור גם לתקן הפליה אסורה על ידי הרעת תנאים כלפי עובד אחר.

עובדי קבלן כוח אדם:
החוק קובע איסור הפליה בין עובדים של קבלן כוח אדם לעובדים אחרים המועסקים אצלו ובין מועמדים שהופנו על ידי קבלן כוח אדם לקבלה לעבודה, מהטעמים שפורשו בסעיף קטן (א). לא זו אף זו, על המעסיק בפועל, אסור לבקש או להציע לקבלן כוח אדם, להפלות בין עובדי קבלן כוח אדם המועסקים אצל המעסיק בפועל או בין המועמדים לעבודה.

סייג להפליה
החוק מסייג וקובע כי כאשר הפליה מתחייבת מאפיים או ממהותם של התפקיד או המשרה, לא תיראה זו הפליה.

דרישת פרופיל צבאי
למעביד אסור לדרוש מהעובד את הפרופיל הצבאי שלו, או לעשות שימוש בנתון זה, אם יגיע לידיו, בכל אחד מהמצבים המתוארים בסעיפים 1-6. הוראה זו אינה חלה על שירות הבטחון הכללי והמוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, כמעביד, לגבי עובדים בגופים האמורים או לגבי קבלת עובדים לגופים האמורים.

זכויות הורה במקום העבודה

החוק קובע כי במקום בו זכאית עובדת, בהתאם לתנאי העבודה הנהוגים במקום עבודתה, לזכות בקשר להורות, תהא זכות זו נתונה גם לעובד המועסק במקום עבודה שבו נהוגים תנאי עבודה כאמור, אם התקיים בו אחד מאלה:

(1) בת זוגו היא עובדת ולא נעדרה מעבודתה מכוח זכאותה כאמור בסעיף קטן (ב)(3) או (4);
(2) הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית.
(ב) בסעיף זה, “זכות בקשר להורות” – אחד מאלה:
(1) היעדרות מעבודה בשל מחלת הילד;
(2) יום עבודה מקוצר בשל היות העובדת אם לילד;
(3) זכות להשתמש בשירותי מעון שהמעביד מעמיד לרשות ילדי העובדים;
(4) השתתפות המעביד בעלות החזקתו של הילד במעון.

הגנה על מתלונן

החוק מגן על זכותו של עובד שהתלונן על המעביד בדבר הפליה כאמור בחוק, וקובע כי לא יפגע מעביד בעובד בעניינים המנויים בסעיף 2 מחמת תלונה או תביעה של העובד לענין חוק זה או מחמת שסייע לעובד אחר בקשר לתלונה או לתביעה לפי חוק זה.

מודעות בדבר הצעת עבודה

מעביד, או הזקוק לעובד, אשר מפרסם מודעה בדבר הצעת עבודה, לא יפרסם מודעה בדבר הצעת עבודה או שליחה להכשרה מקצועית אלא אם כן הצעת העבודה צויינה בלשון זכר ובלשון נקבה, בין ביחיד ובין ברבים, וכן לא יפרסם מודעה כאמור שיש בה משום הפליה על פי הוראות סעיף 2 לחוק (ראה בראש עמוד זה)

פגיעה על רקע הטרדה מינית

החוק מגן על עובד או דורש עבודה, מפני פגיעה על ידי המעביד או הממונה מטעמו, בעניינים הקבועים בסעיף 2 או בכל דרך אחרת, כאשר מקור הפגיעה הינו:
(1) הטרדה מינית של העובד או של דורש העבודה שנעשתה בידי המעביד, בידי הממונה מטעמו או בידי עובד אחר;
(2) תלונה או תביעה של העובד בשל פגיעה כאמור בסעיף זה;
(3) סיוע של עובד לעובד אחר בקשר לתלונה או לתביעה בשל פגיעה כאמור בסעיף זה.

נטל ההוכחה

החוק קובע כי בתובענה של דורש עבודה או של עובד בשל הפרת הוראות סעיף 2 לחוק, על המעביד להוכיח כי פעל שלא בניגוד להוראות סעיף 2 –
(1) לענין קבלה לעבודה, קידום בעבודה, תנאי עבודה, שליחה להכשרה או השתלמות מקצועית, או תשלום פיצויי פיטורים – אם קבע המעביד לגביהם תנאים או כישורים, ודורש העבודה או העובד, לפי הענין, הוכיחו כי נתקיימו בהם התנאים או הכישורים האמורים;
(2) לענין פיטורים מהעבודה – אם הוכיח העובד שלא היתה בהתנהגותו או במעשיו סיבה לפיטוריו.

מהן הסמכויות של בית הדין לעבודה?
לבית הדין לעבודה הסמכות הייחודית לדון בתביעות מכח החוק, ובאפשרותו לפסוק כמפורט להלן:
(1) לפסוק פיצויים אף אם לא נגרם נזק של ממון בשיעור שייראה לו בנסיבות הענין ללא הוכחת נזק;
(2) לתת צו מניעה או צו עשה, אם ראה שהענקת פיצויים בלבד לא תהא צודקת;

התיישנות עילת התביעה
תביעה אזרחית בשל הפרת הוראות החוק ניתן להגיש תוך 12 חודשים בלבד מיום היווצרות העילה.

סנקציות עונשיות
החוק קובע סנקציות עונשיות על המפר אותו בצורה של קנס או מאסר בהתאם לסעיפי החוק השונים.

את מי אפשר לתבוע?
נעברה עבירה לפי חוק זה בידי חבר-בני-אדם, רואים כאחראי לה גם כל שותף – למעט שותף מוגבל – או פקיד אחראי של אותו חבר, ואפשר להביאו לדין כאילו הוא עבר את העבירה, אם לא הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו או שנקט כל האמצעים הנאותים למניעתה.

תחולת החוק
אין רואים כהפליה העדפה של עובד שהוא בן משפחתו של המעביד ובתאגיד – בן משפחתו של בעל השליטה בו; לענין זה –
(1) “בן משפחה” – בן זוג, הורה, ילד, נכד, אח, אחות או בני זוגם של אלה;
(2) “בעל שליטה בתאגיד” – מי שבידו או ביחד עם בני משפחתו שליטה ישירה או עקיפה בעסקיו וניהולו של התאגיד.
(ב) הוראות החוק זה, למעט פגיעה על רקע הטרדה מינית, לא יחולו לגבי עובד המועסק שלא לצורך עסקו או משלח ידו של מעבידו.
(ג) הוראות חוק זה, למעט פגיעה על רקע הטרדה מינית, אינם חלות על אדם המעסיק פחות משישה עובדים.

המידע הנ”ל נכתב על דעת כותב המאמר בלבד, אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להמנעות מהם. ייתכן ובמידע חלו השמטות ו/או טעויות. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מכותב המאמר כל אחריות

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.