מאת: עו”ד איריס אלמוג

פורסם: 2011

בערעור בתיק ע”ע 90/08 טלי איסקוב נ’ מדינת ישראל ואח’, ניתן ביום  8.2.11 קבע בית הדין הארצי מספר תנאים מחמירים לכניסתו של מעביד לתיבת הדוא”ל של עובדיו אוסר לחלוטין חדירה לתיבות דוא”ל פרטיות של עובדים.

בית הדין הארצי לעבודה קבע כי מספר תנאים המגבילים חדירה של מעביד לתיבת דוא”ל של עובד כשהראשון בהם הינו קבלת הסכמתו של העובד מראש ובכתב.

פסק הדין עוסק בזכות העובד לפרטיות שעה שמדובר בתיבת דואר אלקטרוני שהוקצתה על ידי המעסיק..

בית הדין הארצי קבע כי יש לערוך איזון בין שתי זכויות: זו של העובד לפרטיות, וזו של המעביד לקניינו במחשב ולפיקוח על השימוש הנעשה בו  ונקבעו שישה תנאי סף בהם חייב המעסיק לעמוד:

קביעת מדיניות מאוזנת וברורה לגבי המותר והאסור בשימוש במחשב במקום העבודה;

אם יש צורך במעקב, יש לשמור על המידתיות ולהעדיף טכנולוגיות שלא יפגעו בפרטיותו של העובד;

הגדרת גבולות המעקב, באופן חוקי ובתום לב

על המעסיק ליידע את העובדים על המדיניות הננקטת וגם להודיע לצדדים שלישיים שתכתובותיהם עם העובדים עלולות להיקרא;

אסור למעסיק לאסוף מידע מעבר למטרה הראשונית שנקבעה;

מן הראוי לעגן עקרונות אלו בהסכם העבודה.

בנוסף לכל התנאים הנ”ל המגבילים, על המעסיק לקבל מראש ובכתב את הסכמתו המודעת והחופשית של העובד למעקב אחרי הדואר האלקטרוני שלו. בית הדין מדגיש, כי יש לקבל הסכמה זו הן לגבי המדיניות הכללית במקום העבודה והן לגבי תיבת הדוא”ל של כל עובד.

בנוסף נקבע, כי על המעסיק להקצות לכל עובד תיבת דוא”ל שתשמש אותו לצורכי העבודה בלבד. לתיבה זו יהיה המעסיק רשאי לחדור  על פי התנאים שנקבעו ותוך קבלת הסכמת העובד מראש ובכתב.

בו בעת, מורשה המעסיק (אך אין זו חובה) להקצות לעובד תיבת דוא”ל נוספת לצרכיו הפרטיים בלבד או לצרכים פרטיים ומקצועיים יחד כשלתיבה זו לא יהיה המעסיק רשאי לחדור, אלא בנסיבות חריגות ויוצאות דופן ביותר, כגון חשד לפעילות פלילית של העובד.

בית הדין מוסיף ומדגיש, כי אם יכול העובד להיכנס במקום עבודתו גם לתיבת דוא”ל פרטית השייכת לו, אסור למעסיק לחדור לתיבה זו. אם העובד מבצע גיבוי על השרתים של המעסיק, מדובר בהליך לוגיסטי בלבד שאינו מתיר פגיעה כלשהי בפרטיותו. אם העובד יסכים לחדירה כזאת, תהיה חזקה שהסכמתו נכפתה עליו והמעסיק יחויב להוכיח שהייתה זו הסכמה חופשית.