המדריך לנפגעת הטרדה מינית במקום העבודה !

מאת: עו”ד איריס אלמוג

הוטרדת מינית בעבודה?

המדריך לנפגעת הטרדה מינית במקום העבודה

מאת: עו”ד איריס אלמוג

החוק למניעת הטרדה מינית מגדיר, מהי הטרדה מינית, מה העונש על הטרדה מינית ואת הפיצוי שניתן לתבוע על הטרדה מינית.

על פי החוק למניעת הטרדה מינית, הטרדה מינית יכולה להיחשב הן כעוולה אזרחית והן כעבירה פלילית, וניתו לפעול בשני מישורים, אזרחי ופלילי כנגד המטריד .

החוק מגדיר סמכות ייחודית לבית הדין לעבודה לדון בהטרדה מינית במקום העבודה, ובעניין זה, בשונה מעניינים אחרים, לבית הדין הסמכות לדון בתיק לפי דיני הנזיקין, שכן מדובר בעוולה אזרחית נזיקית.

הטרדה מינית כעבירה פלילית מוגדרת בסעיף 5 לחוק

הטרדה מינית והתנכלות – עבירות (תיקון מס’ 10) תשע”ד-2014

  1. 5.       (א)  המטריד מינית אדם כאמור בסעיף 3(א)(3), (4), (5) ו-(6), דינו – מאסר שנתיים; המטריד מינית אדם כאמור בסעיף 3(א)(5א), דינו כדין הפוגע במזיד בפרטיות זולתו כאמור בסעיף 5 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981.

(ב)  המתנכל לאדם כאמור בסעיף 3(ב), דינו – מאסר שלוש שנים.

(ג)   הטריד אדם מינית אדם אחר כאמור בסעיף קטן (א) והתנכל לו כאמור בסעיף קטן (ב), דינו – מאסר ארבע שנים.

(ד)  הוראות סעיפים 2א ו-2ב לחוק לתיקון סדרי הדין (חקירת עדים), תשי”ח-1957, יחולו על חקירתו של מי שנפגע בעבירה לפי סעיף זה ועל עדותו בשל עבירה כאמור.

(ה)  הוראות סעיף 352 לחוק העונשין יחולו לענין פרסום שם של מי שנפגע בעבירה או שהתלונן כי נפגע בעבירה, לפי סעיף זה.

 

הטרדה מינית והתנכלות מוגדרות כעוולות אזרחיות (שמצדיקות תביעה בבית הדין לעבודה לו הסמכות הייחודית לדון בהטרדה מינית בעבודה)

הטרדה מינית והתנכלות – עוולות אזרחיות

  1. 6.       (א)  הטרדה מינית והתנכלות הן עוולות אזרחיות, והוראות פקודת הנזיקין [נוסח חדש], יחולו עליהן בכפוף להוראות חוק זה

האם חייבים להגיש תביעה או להתלונן במשטרה?

התשובה היא שלילית.  הדרך הקלאסית לטפל בעניין של הטרדה מינית בעבודה, הוא הגשת תלונה לגורם הממונה על הטרדות מיניות במקום העבודה. על פי פסיקת בתי הדין לעבודה, מחובת המעסיק לברר שמועות על הטרדה מינית גם אם לא הוגשה תלונה באותו המקרה.

חשוב לציין כי החוק מגדיר את חובות המעסיק לנקוט באמצעים למנוע הטרדה מינית ולטפל במקרה כאמור, חובות אלה מוגדרות בסעיף 7 לחוק

נקיטת אמצעים בידי מעסיק (תיקון מס’ 11) תשע”ד-2014

  1. 7.       (א)  מעסיק חייב לנקוט אמצעים סבירים, בנסיבות הענין, כדי למנוע הטרדה מינית או התנכלות במסגרת יחסי עבודה, על ידי עובדו, או על ידי ממונה מטעמו אף אם אינו עובדו, ולטפל בכל מקרה כאמור, ולשם כך עליו:

(1)   לקבוע דרך יעילה להגשת תלונה בשל הטרדה מינית או התנכלות ולבירור התלונה;

(2)   לטפל ביעילות במקרה של הטרדה מינית או התנכלות שידע אודותיהם, וכן לעשות כל שביכולתו כדי למנוע את הישנות המעשים האמורים וכדי לתקן את הפגיעה שנגרמה למתלונן עקב ההטרדה או ההתנכלות.

(ב)  מעסיק המעסיק יותר מ-25 עובדים חייב, בנוסף לאמור בסעיף קטן (א), לקבוע תקנון שבו יובאו עיקרי הוראות החוק בדבר הטרדה מינית והתנכלות במסגרת יחסי עבודה ויפורטו בו דרכי הגשת התלונות שענינן הטרדה מינית או התנכלות והטיפול בהן, כפי שקבע המעסיק (להלן – תקנון); המעסיק יפרסם את התקנון בין עובדיו.

(ג)   מעסיק שלא מילא את חובותיו לפי סעיפים קטנים (א)(1) ו-(2) ו-(ב) יהיה אחראי לעוולה אזרחית לפי סעיף 6, או לעוולה אזרחית בשל פגיעה כאמור בסעיף 7 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, שעשה עובדו, או ממונה מטעמו אף אם אינו עובדו, במסגרת יחסי העבודה.

דרך הטיפול בתלונה על הטרדה מינית במקום העבודה

הבירור בפני הממונה על הטרדה מינית הוא סודי וחסוי, באפשרותה לגבות עדויות מגורמים שונים, והעדויות חסויות (כולל של המתלוננת והנילון) ויירשמו בראשי תיבות על מנת לשמור על חסיון כלל הגורמים המעורבים.

בשלב הראשון, יצא דוח סיכום של הממונה שיקבע האם מדובר להערכתה בהטרדה מינית או לא.

אם כן, יעבור הדוח לטיפול המעסיק שעליו לזמן את הנילון (העובד עליו התלוננו) ולהחליט באילו אמצעים משמעתיים יש לנקוט כנגדו.

כמובן, שהדרך פתוחה בפני המתלוננת לפעול במספר מישורים. להגיש תביעה אזרחית וכן להתלונן במשטרה. לא כל מקרה מצדיק תביעה או תלונה במשטרה, וצריך להיות זהיר, ומחושב, שכן לעיתים קיימים מקרי הטרדה מינוריים שיכולים להיפתר באמצעות אמצעי משמעת, ואולם במקרים החמורים יותר, אכן ניתן להבין את הצורך להיפרע מן הנילון אם בדרך של תביעת פיצוי ואם בדרך של הגשת תלונה במשטרה.

למי שאינה מעוניינת בהסלמה, ניתן גם לדרוש פיצוי בהליך טרום משפטי, במסגרת מכתב.

מה הפיצוי שמעניק החוק לנפגעי הטרדה מינית במקום העבודה?

ראשית, ניתן לתבוע פיצוי ללא הוכחת נזק (החוק מגדיר 120000 ₪), ובנוסף ככל שנגרם נזק, ניתן לתמוך את הדרישה בחוות דעת רפואית ולעתור לפיצוי בגין הנזק שנגרם (כאב וסבל, נזק מיוחד, נזקי גוף (כמו נכות), נזק נפשי).

הפסיקה קבעה כי ניתן לתבוע ללא הוכחת נזק פיצוי של 120000 ₪ על כל מעשה של הטרדה שיוכח.

סעיף 6(ב) מגדיר את הפיצוי ללא הוכחת נזק.

(תיקון מס’ 8) תשע”ג-2013

6       (ב)  בית המשפט רשאי לפסוק בשל הטרדה מינית או בשל התנכלות פיצוי שלא יעלה על סך 120,000 שקלים חדשים, ללא הוכחת נזק; סכום זה יעודכן ב-1 בינואר של כל שנה (בסעיף זה – יום העדכון), בהתאם לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי והודעה על הסכום המעודכן תפורסם ברשומות; לענין סעיף קטן זה –

“מדד” – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

“המדד החדש” – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;

“המדד הבסיסי” – מדד חודש אוגוסט 2013.

משרד עורכי הדין איריס אלמוג מייצג מתלוננות וכן נילונים הנאשמים בהטרדה מינית במקום העבודה. 

ניתן ליצור קשר לתיאום פגישה בטל 037514538 או בתיבת צור קשר באתר.