מדוע חשוב שיהיה בין עובד למעביד חוזה בכתב? לא פעם מתעוררות דרישות של עובדים לקבלת תנאי עבודה שהובטחו עם קבלתם לעבודה ומעולם לא ניתנו על ידי המעביד.

לדוגמא – עובד שהובטח לקבל ימי חופשה מעל הקבוע בחוק (20 יום לשנת עבודה) או עובד אשר הובטח לו לקבל הטבה בצורה של קרן התשלמות או ביטוח מנהלים לזכותו, עלול להימצא במצב בו אין לו הוכחה כי המעביד אכן התחייב לעשות כך.

בהתאם לחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) התשס”ב 2002, מיום 21.3.2002, מעסיק מחוייב ליידע את עובדו בכתב אודות תנאי עבודתו. כך, ניתן למנוע מצבים בהם יובטחו לעובדים תנאי עבודה עם קבלתם לעבודה, והמעביד יפר התחייבויותיו בהמשך.

על המעביד למסור לעובד לא יאוחר משלושים ימים מהיום שהעובד התחיל לעבוד אצלו, הודעה בכתב שבה יפרט את תנאי העבודה של העובד.

פירוט תנאי העבודה כולל בין השאר את זהות המעביד וזהות העובד, תאריך תחילת העבודה, תיאור עיקרי התפקיד, ציון שמו או תואר תפקידו של הממונה הישיר של העובד,סך כל התשלומים המשתלמים לעובד כשכר עבודה ומועדי תשלום השכר, אורכו של יום העבודה הרגיל או שבוע העבודה הרגיל של העובד, יום המנוחה השבועי, סוגי תשלומים של המעביד ושל העובד בעבור תנאים סוציאליים ופירוט הגופים שאליהםמועברים בפועל התשלומים האמורים.

בנוסח ההודעה חייב המעביד לציין כי אין באמור בהודעה כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לעובד מכוח כל דין, צו הרחבה, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה.

במקרה שחל שינוי בתנאי העבודה של העובד כמפורט בהודעה, על המעביד למסור הודעה על כך לעובד תוך 30 יום מהיום שנודע לו על השינוי, פרט לשינוי הנובע משינוי בדין החל, או שינוי המופיע בתלוש השכר של העובד.

מעביד המפר חובתו בהתאם לחוק זה, דינו קנס המוטל על עבירות של אחריות קפידה, בהתאם לסעיף 61 (א) (1) לחוק העונשין.

לתשומת הלב, לגבי עובד שהחל לעבוד טרם כניסת החוק לתוקפו ביום 21.6.2002, על המעביד למסור הודעה על פי החוק, לא יאוחר משלושים יום מהמועד שהעובד דרש זאת בכתב.

לדעתי, בחוק זה יש כדי למנוע מצב כי מעבידים ינצלו את חוסר האונים בו שרויים העובדים, אשר זכויותיהם מקופחות ואין בידיהם הוכחה על מנת לדרוש את המגיע להם כפי שהובטח להם מראש. במתן ההודעה לעובד על תנאי עבודתו , יש כדי למנוע ניצול עובדים אשר המעביד מפר את זכויותיהם, ובמידת הצורך אף ניתן יהיה לעשות שימוש במסמך זה כראיה משפטית במידה ויינקטו הליכים משפטיים כנגד המעביד.

לפיכך, רצוי כי עובדים אשר טרם קיבלו ממעבידיהם הודעה על תנאי העבודה כמתחייב על פי החוק, לפנות למעבידיהם ולהסדיר זאת בהקדם. בדרך זאת, תימנע פגיעה בעובדים אשר אינם מועסקים על פי חוזה בכתב.

המידע הנ”ל נכתב על דעת כותב המאמר בלבד, אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להמנעות מהם. ייתכן ובמידע חלו השמטות ו/או טעויות. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מכותב המאמר כל אחריות